Vaskeri-booking

mandag 26. januar 2009

Vannet - fortsatt problemer?

Andenæs har nå også fått spylt gjennom sirkulasjonsrørene og det satt fast mye urenheter i disse. De aller fleste bør ha merket at vannet blir raskere varmt.

Dersom noen NÅ har problemer, så trenger vi en tilbakemelding på dette i løpet av denne uken. Enten det nå gjelder manglende varmtvann, manglende kaldtvann, svakt trykk, fallende temperatur på varmt vannet mens man dusjer, fortsatt lite varmtvann om morningen eller noe annet, så send en e-post til styret@sandefjordgata3.no eller ring oss.

fredag 23. januar 2009

Dyrehold

Denne artikkelen ble publisert januar 2009. Vedtektene ble endret i 2019. Oppdatert status på dyrhold i borettslaget finner du her: https://www.sandefjordgata3.no/p/dyrehold.html

--------
Av og til får styret forespørsel om husdyr. Det er ikke bare beboerne som lurer på dette, men også eiendomsmeglere ringer og spør.

Regelverket 
Borettslaget har i sine vedtekter et generelt forbud mot dyrehold, men har likevel muligheten til unntak. Dette er formulert slik:
”Dyrehold er ikke tillat. Dyrehold kan godkjennes av styret dersom beboer har gode grunner som taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for andre beboere. Styret skal søkes før dyr anskaffes.” 

Dette er i overensstemmelse med Burettslagsloven (Borettslagsloven) i § 5-11:

”Styret kan fastsetje vanlege ordensreglar for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen”.
Tilsvarende formulering finner man i Husleieloven § 5-2 .

Gode grunner 
Det store spørsmålet blir hva som er gode grunner. Fra OBOS fikk borettslaget i 2005 (da ny borettslagslov ble innført) blant annet følgende utdypning:

”Loven krever ”gode grunnar”, og dyrehold må derfor begrunnes utfra medisinske, psykiske, sosiale e.l. forhold. I tillegg er det et krav for å holde dyr at dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.” 

En tidligere beboer argumenterte for sitt syn ved en henvisning til en artikkel, skrevet av nå avdøde høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn, med litt annen variant:

”Lovens formulering "dersom gode grunner taler for det "kan man etter min forståelse se bort fra fordi det alltid vil være gode grunner for det enkelte menneskes rett til å holde dyr.” 

Nå er det gjerne slik at to jurister kan lese den samme lovteksten og ha to ulike oppfattninger. Selv har styreformannen vært jurymedlem i lagmannsretten og der hadde dommer, aktor, forsvarer 1 og forsvarer 2 hver sine ulike fortolkninger av en paragraf i straffeloven. Kanskje ingen stor overraskelse.
For et borettslagsstyre blir det imidlertid vanskelig å uttale seg før en søknad foreligger.

Ulempe 
Det som imidlertid er klart, er at i de tilfeller hvor godkjennelse til dyrehold blir gitt, så er det fortsatt krav om at dyreholdet ikke må være til ulempe for de andre beboerne. Da man jo spørre seg om hva som er til ulempe. Her er det også helt sikkert mulig å finne argumentasjon for flere synspunkter. Engelschiøn har i sin artikkel råd om hvordan unngå ulempe som i bunn og grunn er gode ordens tips for hunde- og katteeiere.

Tidligere praksis 
Siden 2005 har styret behandlet fire saker om dyrehold. Alle har vært om hund og alle har endt opp med å bli godkjent, dog ikke uten motstand. Av disse er det kun en som fortsatt har hund. To av disse søknadene ble innvilget ganske raskt. Den ene var en ung, liten hund av typen Bichon havanais og oppholdet var veldig kortvarig (1 mnd). Den andre søknaden gjaldt en Labrador Retriver. Eier ble tildelt denne hunden gjennom førerhundskolen og skulle være forvert for denne. Dette var også midlertidig, men med et noe lengre perspektiv (halvannet år). Styret har ikke mottatt klager etter at godkjennelsene ble gitt.

For deg som er beboer 
Hvis du ønsker dyrehold, send en søknad til styret på styret@sandefjordgata3.no. Begrunn søknaden med din gode grunn, fortell oss hva slags dyr det er osv. Du kan med fordel undersøke holdningen til naboene på forhånd. Det er de som vil klage til styret i etterkant hvis de anser dyreholdet ditt som en ulempe.

For deg som er kjøper 
Hvis mulig legg inn bud med forbehold om godkjennelse av dyrehold. Er det få interesserte vil selger kanskje akseptere dette. Hvis man kommer i en situasjon hvor et kjøp avhenger av å vite med sikkerhet om dyreholdet vil bli godkjent, kan det søkes styret på forhånd. Styret vil gjøre så langt det er praktisk mulig å behandle søknaden innen rimelig tid. Noen løfter om svartid kan imidlertid ikke bli gitt. I en presset situasjon kan kjøper bli nødt til å legge inn et bud uten forbehold og uten en avklaring på om styret vil gi godkjennelse eller ikke.

søndag 18. januar 2009

Vannet - Mange utbedringer gjennomført

Flere har kommentert at de merket en vesentlig bedring i vanntrykket etter utbedringene som ble gjort på onsdag denne uken.

Jeg fikk melding om at vannet var lunket fredag ettermiddag men at det senere ble varmere igjen, så det er mulig at det fortsatt er litt ustabilt. Flere utbedringer er imidlertid fortsatt på vei.

Enkelte kommenterte at det tok lengre tid før vannet ble varmt. Dette skal også bli bedre. Andenæs skal spyle gjennom rørene som sørger for sirkulasjonen av varmtvann. 

Blant det som er gjort denne uken er å fullføre det nye innlegget fra Mogata slik at borettslaget nå er koblet på hovedledningsnettet på to steder. Dernest er også to gamle kraner fra 1939 omsider byttet ut. 

I tilknytning til varmtvannsberederene er det også gjort flere ting.  Blant annet er gamle temperaturmålere fjernet og erstattet med nye. Enkelte av målepunktene er også flyttet nærmere kilden. En del av målerne viste tidligere motstridende informasjon noe som gjorde feilsøkning vanskelig. 

Temperaturen på varmtvannet er også skrudd opp. Vannet i berederene skal nå holde en temperatur på 70 grader og til leilighetene skal det være 60 grader.  

mandag 12. januar 2009

Vannet stenges onsdag 14. jan

Forrige uke ble det igjen forsøkt å justere på en del innstillinger i fyrrommet av Andenæs. Det kan virke som at varmtvannet har blitt bedre, men trykket er fortsatt lavt, særlig for de i 5. etasje. 

Til onsdag førstkommende blir imidlertid gjort flere utbedringer. Det har vært gjort tidligere også, men det som skal bli gjort nå er ganske omfattende og involvere også bytte originale deler fra 1939. I den forbindelse må vannet stenges helt til alle leiligheter.

Andenæs begynner med sine forberedelse fra kl 07, og stenger vannet fra kl 08:00. Vannet vil forbli avstengt i flere timer. 

Det er alltid en risiko når det gjøres større utbedringer. Skulle det oppstå noe vil vi informere om det her på bloggen naturligvis og ved oppslag. Hvis din situasjon ikke blir bedre, eller forverres og du ikke kan finne noe info om dette, kontakt oss snarest! 

Husk at du antagelig bør rense blandebatteriet i dusjen hvis du ikke har gjort det alt.

Sprek 70-åring

Sandefjordgata 3 Borettslag, etablert i 1939, har nå fått et eget domene! Ikke dårlig til å være 70-år. Vi regner med at du allerede har lagt inn www.sandefjordgata3.no som bokmerke ;-)

lørdag 10. januar 2009

Rullen er reparert

Det elektriske rulleapperatet i vaskeriet for A-C, har nå fått service og virker igjen. 

torsdag 8. januar 2009

Kaldt vann i morges

I dag var det flere som helt sikkert merket at det tok litt ekstra tid før varmtvannet kom. Dette skyldes at Andenæs fortsatt feilsøker hva som er galt med vanntrykk og tempratur på vannet hos oss. I den forbindelse skrudde man av en sirkulasjonspumpe. 

søndag 4. januar 2009

Bruk av vaskeriene

Denne nyhetssaken er oppgradet! Gå til vår nye faste side her: https://www.sandefjordgata3.no/p/vaskeri.html

Skilt til postkasse og ringeklokke

Denne nyhetssaken er oppgradet! Gå til vår nye faste side her: https://www.sandefjordgata3.no/p/skilt-og-merking.html

Vedtekter

Denne nyhetssaken er oppgradet! Gå til vår nye faste side her:
 https://www.sandefjordgata3.no/p/vedtekter.html

Husordensregler

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/husordensregler.html