Vaskeri-booking

mandag 26. januar 2009

Vannet - fortsatt problemer?

Andenæs har nå også fått spylt gjennom sirkulasjonsrørene og det satt fast mye urenheter i disse. De aller fleste bør ha merket at vannet blir raskere varmt.

Dersom noen NÅ har problemer, så trenger vi en tilbakemelding på dette i løpet av denne uken. Enten det nå gjelder manglende varmtvann, manglende kaldtvann, svakt trykk, fallende temperatur på varmt vannet mens man dusjer, fortsatt lite varmtvann om morningen eller noe annet, så send en e-post til styret@sandefjordgata3.no eller ring oss.

fredag 23. januar 2009

Dyrehold

Denne artikkelen ble publisert januar 2009. Vedtektene ble endret i 2019. Oppdatert status på dyrhold i borettslaget finner du her: https://www.sandefjordgata3.no/p/dyrehold.html

--------
Av og til får styret forespørsel om husdyr. Det er ikke bare beboerne som lurer på dette, men også eiendomsmeglere ringer og spør.

Regelverket 
Borettslaget har i sine vedtekter et generelt forbud mot dyrehold, men har likevel muligheten til unntak. Dette er formulert slik:
”Dyrehold er ikke tillat. Dyrehold kan godkjennes av styret dersom beboer har gode grunner som taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for andre beboere. Styret skal søkes før dyr anskaffes.” 

Dette er i overensstemmelse med Burettslagsloven (Borettslagsloven) i § 5-11:

”Styret kan fastsetje vanlege ordensreglar for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen”.
Tilsvarende formulering finner man i Husleieloven § 5-2 .

Gode grunner 
Det store spørsmålet blir hva som er gode grunner. Fra OBOS fikk borettslaget i 2005 (da ny borettslagslov ble innført) blant annet følgende utdypning:

”Loven krever ”gode grunnar”, og dyrehold må derfor begrunnes utfra medisinske, psykiske, sosiale e.l. forhold. I tillegg er det et krav for å holde dyr at dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.” 

En tidligere beboer argumenterte for sitt syn ved en henvisning til en artikkel, skrevet av nå avdøde høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn, med litt annen variant:

”Lovens formulering "dersom gode grunner taler for det "kan man etter min forståelse se bort fra fordi det alltid vil være gode grunner for det enkelte menneskes rett til å holde dyr.” 

Nå er det gjerne slik at to jurister kan lese den samme lovteksten og ha to ulike oppfattninger. Selv har styreformannen vært jurymedlem i lagmannsretten og der hadde dommer, aktor, forsvarer 1 og forsvarer 2 hver sine ulike fortolkninger av en paragraf i straffeloven. Kanskje ingen stor overraskelse.
For et borettslagsstyre blir det imidlertid vanskelig å uttale seg før en søknad foreligger.

Ulempe 
Det som imidlertid er klart, er at i de tilfeller hvor godkjennelse til dyrehold blir gitt, så er det fortsatt krav om at dyreholdet ikke må være til ulempe for de andre beboerne. Da man jo spørre seg om hva som er til ulempe. Her er det også helt sikkert mulig å finne argumentasjon for flere synspunkter. Engelschiøn har i sin artikkel råd om hvordan unngå ulempe som i bunn og grunn er gode ordens tips for hunde- og katteeiere.

Tidligere praksis 
Siden 2005 har styret behandlet fire saker om dyrehold. Alle har vært om hund og alle har endt opp med å bli godkjent, dog ikke uten motstand. Av disse er det kun en som fortsatt har hund. To av disse søknadene ble innvilget ganske raskt. Den ene var en ung, liten hund av typen Bichon havanais og oppholdet var veldig kortvarig (1 mnd). Den andre søknaden gjaldt en Labrador Retriver. Eier ble tildelt denne hunden gjennom førerhundskolen og skulle være forvert for denne. Dette var også midlertidig, men med et noe lengre perspektiv (halvannet år). Styret har ikke mottatt klager etter at godkjennelsene ble gitt.

For deg som er beboer 
Hvis du ønsker dyrehold, send en søknad til styret på styret@sandefjordgata3.no. Begrunn søknaden med din gode grunn, fortell oss hva slags dyr det er osv. Du kan med fordel undersøke holdningen til naboene på forhånd. Det er de som vil klage til styret i etterkant hvis de anser dyreholdet ditt som en ulempe.

For deg som er kjøper 
Hvis mulig legg inn bud med forbehold om godkjennelse av dyrehold. Er det få interesserte vil selger kanskje akseptere dette. Hvis man kommer i en situasjon hvor et kjøp avhenger av å vite med sikkerhet om dyreholdet vil bli godkjent, kan det søkes styret på forhånd. Styret vil gjøre så langt det er praktisk mulig å behandle søknaden innen rimelig tid. Noen løfter om svartid kan imidlertid ikke bli gitt. I en presset situasjon kan kjøper bli nødt til å legge inn et bud uten forbehold og uten en avklaring på om styret vil gi godkjennelse eller ikke.

søndag 18. januar 2009

Vannet - Mange utbedringer gjennomført

Flere har kommentert at de merket en vesentlig bedring i vanntrykket etter utbedringene som ble gjort på onsdag denne uken.

Jeg fikk melding om at vannet var lunket fredag ettermiddag men at det senere ble varmere igjen, så det er mulig at det fortsatt er litt ustabilt. Flere utbedringer er imidlertid fortsatt på vei.

Enkelte kommenterte at det tok lengre tid før vannet ble varmt. Dette skal også bli bedre. Andenæs skal spyle gjennom rørene som sørger for sirkulasjonen av varmtvann. 

Blant det som er gjort denne uken er å fullføre det nye innlegget fra Mogata slik at borettslaget nå er koblet på hovedledningsnettet på to steder. Dernest er også to gamle kraner fra 1939 omsider byttet ut. 

I tilknytning til varmtvannsberederene er det også gjort flere ting.  Blant annet er gamle temperaturmålere fjernet og erstattet med nye. Enkelte av målepunktene er også flyttet nærmere kilden. En del av målerne viste tidligere motstridende informasjon noe som gjorde feilsøkning vanskelig. 

Temperaturen på varmtvannet er også skrudd opp. Vannet i berederene skal nå holde en temperatur på 70 grader og til leilighetene skal det være 60 grader.  

mandag 12. januar 2009

Vannet stenges onsdag 14. jan

Forrige uke ble det igjen forsøkt å justere på en del innstillinger i fyrrommet av Andenæs. Det kan virke som at varmtvannet har blitt bedre, men trykket er fortsatt lavt, særlig for de i 5. etasje. 

Til onsdag førstkommende blir imidlertid gjort flere utbedringer. Det har vært gjort tidligere også, men det som skal bli gjort nå er ganske omfattende og involvere også bytte originale deler fra 1939. I den forbindelse må vannet stenges helt til alle leiligheter.

Andenæs begynner med sine forberedelse fra kl 07, og stenger vannet fra kl 08:00. Vannet vil forbli avstengt i flere timer. 

Det er alltid en risiko når det gjøres større utbedringer. Skulle det oppstå noe vil vi informere om det her på bloggen naturligvis og ved oppslag. Hvis din situasjon ikke blir bedre, eller forverres og du ikke kan finne noe info om dette, kontakt oss snarest! 

Husk at du antagelig bør rense blandebatteriet i dusjen hvis du ikke har gjort det alt.

Sprek 70-åring

Sandefjordgata 3 Borettslag, etablert i 1939, har nå fått et eget domene! Ikke dårlig til å være 70-år. Vi regner med at du allerede har lagt inn www.sandefjordgata3.no som bokmerke ;-)

lørdag 10. januar 2009

Rullen er reparert

Det elektriske rulleapperatet i vaskeriet for A-C, har nå fått service og virker igjen. 

torsdag 8. januar 2009

Kaldt vann i morges

I dag var det flere som helt sikkert merket at det tok litt ekstra tid før varmtvannet kom. Dette skyldes at Andenæs fortsatt feilsøker hva som er galt med vanntrykk og tempratur på vannet hos oss. I den forbindelse skrudde man av en sirkulasjonspumpe. 

søndag 4. januar 2009

Bruk av vaskeriene


Vaskekjelleren
Vasketider
0600-0800,     0800-1000,     1000-1200,     1200-1400,     1400-1600,     1600-1800,     1800-2000,     2000-2200.
Man kan vaske alle dager i uken innenfor oppgitt vasketid.
Reservering
Vasketid reserveres på https://sandefjordgata3.simplybook.it på ønsket dato og tidspunkt. Reserveringen gjelder begge vaskemaskinene i det valgte vaskeriet. Reservert tid må respekteres og man må ikke vaske i andres perioder.
Kun en om gangen
Hver leilighet skal kun ha en aktiv reservasjon om gangen. Du skal for eksempel ikke ha en aktiv booking samtidig både for kommende mandag og tirsdag. Dersom det for eksempel viser seg at du ikke kan bruke tiden du, kansellerer denne bookingen først, deretter kan du booke en ny. Kun en om gangen. 
Unntak: Dersom vasketiden din går mot slutten og neste slot er ledig, kan du booke denne dersom det er mindre enn 30 minutter igjen av din egen tid. Eksempel: Du har vasketid 1600-1800. Fra 1730 kan du booke vasketiden 1800-2000 eller senere.
Brukerprofil
For å reservere tid trenger men et brukernavn og passord. For å få opprettet dette, kontakt styret. Det gis kun en bruker per leilighet.
Tørking
Tørketid og vasketid følger etter hverandre. Du kan bruke tørketrommel en time inn i ny vasketid.
Vaskeposer
I vaskeriet er det er det vaskeposer. Bruk disse til BH'er og annet tøy som har løse deler som kan falle av og forårsake at maskinene havarer og må reparere.
Gjenglemt klær
Tøy som ikke hentes vil bli kastet for eksempel ved dugnad eller når det har blitt mye. Sjekk fra tid til annen om noe av ditt tøy ligger i gjenglemt-kurven.
Orden
Det er viktig at alle rydder opp etter seg etter å ha benyttet vaskekjelleren, så det fremstår trivelig for de som kommer etterpå. Ta ut klærne dine når din periode er over, tørk av maskinene hvis du har sølt vaskepulver o.l. og husk å rense lo-filteret hvis du har benyttet tørketrommel. Fei gulv og tørk av benker etter deg hvis det er behov for det. Lukk vinduer hvis de er åpne. 

(oppdatert 22.09.2019)

Skilt til postkasse og ringeklokke

Borettslaget bestiller skilter for postkasser og ringeklokker fra Servicegruppen. Egne klistrelapper eller navnelapper skal ikke brukes. 
F.eks bestiller borettslaget nye skilt i forbindelse med:
-Kjøp/salg av leilighet
- Endringer i hustanden (f.eks ny samboer)
- Ved utleie
På postkassen bør både fornavn og etternavn stå slik at postmannen finner frem, mens det på ringeklokken holder med etternavn. Send en epost til styret på styret@sandefjordgata3.no for bestilling. Leveringstid er vanligvis 1-2 uker.

Vedtekter

 Vedtekter for
Sandefjordgata 3 Borettslag Org. nr. 951921181

Endret på ordinær generalforsamling 08.05.2019

En pdf-versjon av vedtektene finner du i filarkivet til borettslaget under "Regler og retningslinjer".


1. Innledende bestemmelser
1-1  Formål
Sandefjordgata 3 Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

1-2  Forretningskontor
Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

2. Andeler og andelseiere
2-1  Andeler og andelseiere
(1)  Andelene skal være på kr. 100,-.

(2)  Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske personer være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen. Selskapet selv har adgang til å eie en andel for vaktmesterleilighet.

(3)  Følgende juridiske personer kan til sammen eie andel eller andeler som gir rett til minsten bolig og opp til ti prosent av boligene i laget:
 1. stat,
 2. fylkeskommune,
 3. kommune,
 4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir leid og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,
 5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune,
 6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4)  En kreditor kan eie en eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er sikret med pant i andelen eller andelene.

(5)  En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2  Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1)  En andelseier har rett til å overdra sin andel.

(2)  Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å bruke boligen.

(3)  Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse vedtektene.

(4)  Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(5)  Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(6)  Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Forkjøpsrett

3-1  Forkjøpsrett
Det er ikke forkjøpsrett for andelseierne i borettslaget.

4. Borett og overlating av bruk
4-1  Boretten
(1)  Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2)  Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3)  Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4)  Dyrehold er tillat. Styret skal bli orientert om dyreholdet i forkant. Beboer må også varsle styret ved opphør av dyreholdet. Styret kan gjennom husordensreglene gi nærmere regler for dyrehold.

(5)  Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

4-2  Overlating av bruk
(1)  Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
 • andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 har bodd i  boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år,
 • andelseieren er en juridisk person,
 • andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,
 • et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,
 • det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

(2)  Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3)  Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4)  Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen.

(5)  Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

(6)  Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).

4-3  Bygningsmessige arbeider
(1)  En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(2)  Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv, er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.

(3)  Ved oppussing utover overflatebehandling, eksempelvis inngrep i røranlegg og vegger, skal dette godkjennes av Styret.

5. Vedlikehold
5-1  Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1)  Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2)  Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3)  Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende.

(4)  Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

(5)  Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(6)  Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(7)  Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(8)  Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen selv om det skulle ha vært utført av den forrige andelseieren.

5-2  Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1)  Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

(2)  Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3)  Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4)  Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

5-3  Utbedringsansvar og erstatning
(1)  Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget.

(2)  Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.

(3)  Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

(4)  Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

6. Felleskostnader og pantesikkerhet
6-1  Felleskostnader
(1)  Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel fastsatt ved stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter borettslagslovens § 5-19.

(2)  Når særlige grunner taler for det skal en kostnad likevel fordeles etter nytten for den enkelte bolig eller etter forbruk.

(3)  Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt, se pkt. 4-2 (6).

6-2  Betaling av felleskostnader
(1)  Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2)  For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

6-3  Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.

7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse
7-1  Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

7-2  Pålegg om salg
Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir borettslaget rett til å kreve andelen solgt.

7-3  Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Fravikelse kan tidligst kreves samtidig med pålegg om salg.

8. Styret og dets vedtak
8-1  Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 5 andre styremedlemmer. Generalforsamlingen kan i tillegg velge inntil tre varamedlemmer til styret.

(2) Generalforsamlingen kan velge styre- og varamedlemmer for ett eller to år.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret kan velge en nestleder blant sine medlemmer.

(4) Dersom generalforsamlingen velger et eller flere varamedlemmer, skal generalforsamlingen bestemme hvem som er første vara, andre vara og tredje vara.

8-2  Styrets oppgaver
(1)  Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer, herunder ansette forretningsfører og andre eventuelle funksjonærer.

(2)  Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3)  Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

8-3  Styrets vedtak
(1)  Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2)  Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall fatte vedtak om:
 1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
 2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
 3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig som borettslaget eier
 4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
 5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
 6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4  Representasjon og fullmakt
Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen
9-1  Myndighet
Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.

9-2  Tidspunkt for generalforsamling
(1)  Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2)  Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3  Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1)  Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2)  Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsfører.

(3)  I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd.

9-4  Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

9-5  Møterett
Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags,- tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale seg.

9-6  Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-7  Stemmerett og fullmakt
Hver andel gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn en andel har likevel bare en stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.

9-8  Vedtak på generalforsamlingen
(1)  Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2)  Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her, fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, skal regnes som valgt.

(3)  Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
10-1 Inhabilitet
(1)  Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

(2)  Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning om salgspålegg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andelseiere eller borettslaget.

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
11-1 Vedtektsendringer
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39.

Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR SANDEFJORDGATA 3 BORETTSLAG

 Godkjent 18.09.2019

En pdf-versjon av husordensreglene finner du i filarkivet til borettslaget under "Regler og retningslinjer".


(Tillegg til vedtektene)

Formålet med husordensreglene er å sikre orden, ro og hygge i gården. Alle er pliktige
til å følge husordensreglene.

ALMINNELIG ORDEN
Ingen må sette fra seg sykler, barnevogner, møbler e.l. i oppgang, kjellergang eller utenfor loftsboder. Kun sykler kan settes under kjellertrappen. Sykler som parkeres ute må kun settes i sykkelstativet. Sørg for å holde alle dører låst til enhver tid. Bruk av åpen flamme på loft eller i kjeller er strengt forbudt. Husk på brannfaren. Unødvendig kjøring på gårdsplass bør unngås. Gårdsplassen er heller ingen parkeringsplass. Kun korte opphold ved av- og pålessing er tillatt. Bilreparasjoner og hjulskift er ikke tillatt i gården. Det samme gjelder sykling og fotballsparking. Vern om planter og  beplantning. Kast ikke mat til fuglene på bakken. Det vil trekke mus og rotter til gården.

Flaggstenger, antenner, markiser og lignende må ikke settes opp uten særskilt godkjenning fra styret. Det skal for øvrig være like markiser i hele gården.

BAD, WC, KRANER OG RØRLEDNINGER
Oppussing av bad skal gjøres etter dagens våtromsforskrifter.
Dersom det skal gjøres rørleggerarbeid eller annet som krever at hovedkranene i kjeller
stenges, skal alle berørte parter varsles. Det må ikke kastes uvedkommende gjenstander i WC, f.eks. bind, bleier, kjemikalier osv.

SØPPEL OG RENHOLD
Alt søppel skal kastes i containerne i søppelrommet. Rent papir, aviser, blader og kartonger skal kastes i de grønne containerne utenfor søppelrommet. Papiret må ikke være voksbelagt. Reklame og lignende skal ikke legges oppå postkassene, men kastes evt. i papirkurvene ved postkassene. Beboere må selv sørge for at spesialavfall leveres til behandling. Søppelposer og sko skal ikke stå utenfor leilighetene.

GRILLING OG BRUK AV GASS
Av hensyn til brannsikkerheten og av hensyn til naboene er det ikke tillatt med bruk av
gass- eller kullgriller på balkongene. Elektriske griller kan derimot brukes på balkongene.
Gasskomfyrer er heller ikke tillatt å benytte i leilighetene av hensyn til brannsikkerheten.

TRAPPEVASK
Trappevask utføres av innleid vaskehjelp. Styret kan i vaskehjelpens ferier og lignende
pålegge beboerne å utføre trappevasken. Styret setter opp oppslag dersom trappevasken skal utføres av beboerne.

REGLER OM RO I GÅRDEN
Det skal være mest mulig ro i leilighetene mellom kl 2300 – 0600. Støyende arbeid ved oppussing av leilighet må ikke skje utenfor kl 0700-20.00 på hverdager og 0900-2000 på lørdager. På helligdager, samt påske-, pinse- og juleaften skal det være ro.
Musikkundervisning og øvelser tillates kun etter avtale og samtykke med naboer i leiligheten over, ved siden og under, samt etter tillatelse fra styret.

HUSDYR
Det er ikke tillat å lufte hunder på borettslagets eiendom. Katter kan luftes i bånd, så lenge de ikke gjør fra seg på eiendommen.

OPPVARMING OG UTLUFTING
Unødig bruk av varme øker driftsutgiftene, som må dekkes av alle i gården. La aldri
vinduene stå åpne i lengre tid av gangen, når fyringsanlegget er i virksomhet. Dette
gjelder selvfølgelig også gangvinduer. Utlufting til oppgangene må ikke forekomme slik
at matos og dårlig luft sjenerer naboene. Taklukene på loftet skal alltid være lukket når
det regner eller snør. Brannverandaer skal holdes frie for is og snø, da det ellers er fare
for frostsprenging. Det er strengt forbudt å bruke salt o.l. til dette. Avtrekksvifter skal
ikke kobles på ventiler eller ventilasjonssystem.

VASKERI OG TØRKEPLASS
Vasketiden er mellom kl 0600 og 2200. Vasketid bookes på https://sandefjordgata3.simplybook.it/v2/. På samme sted fremgår vaskeintervaller og nærmere regler for bruken av fellesvaskeriene.

Følg bruksanvisningen på vaskemaskiner/tørketromler nøye. Alle vaskerom skal rengjøres etter bruk. Følg ellers oppslåtte anvisninger fra styret. Det er forbudt å vaske eller tørke klær som tilhører andre enn gårdens beboere. Vått tøy skal ikke rulles. Vasket tøy skal ikke henge natten over i vaskeriet.


DUGNAD
Borettslaget arrangerer dugnad to ganger i året, vår og høst. Alle beboere oppfordres til
å delta.

Styret kan ved kunngjøring bestemme andre ordninger.
STYRET