Vaskeri-booking

fredag 23. januar 2009

Dyrehold

Denne artikkelen ble publisert januar 2009. Vedtektene ble endret i 2019. Oppdatert status på dyrhold i borettslaget finner du her: https://www.sandefjordgata3.no/p/dyrehold.html

--------
Av og til får styret forespørsel om husdyr. Det er ikke bare beboerne som lurer på dette, men også eiendomsmeglere ringer og spør.

Regelverket 
Borettslaget har i sine vedtekter et generelt forbud mot dyrehold, men har likevel muligheten til unntak. Dette er formulert slik:
”Dyrehold er ikke tillat. Dyrehold kan godkjennes av styret dersom beboer har gode grunner som taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for andre beboere. Styret skal søkes før dyr anskaffes.” 

Dette er i overensstemmelse med Burettslagsloven (Borettslagsloven) i § 5-11:

”Styret kan fastsetje vanlege ordensreglar for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen”.
Tilsvarende formulering finner man i Husleieloven § 5-2 .

Gode grunner 
Det store spørsmålet blir hva som er gode grunner. Fra OBOS fikk borettslaget i 2005 (da ny borettslagslov ble innført) blant annet følgende utdypning:

”Loven krever ”gode grunnar”, og dyrehold må derfor begrunnes utfra medisinske, psykiske, sosiale e.l. forhold. I tillegg er det et krav for å holde dyr at dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.” 

En tidligere beboer argumenterte for sitt syn ved en henvisning til en artikkel, skrevet av nå avdøde høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn, med litt annen variant:

”Lovens formulering "dersom gode grunner taler for det "kan man etter min forståelse se bort fra fordi det alltid vil være gode grunner for det enkelte menneskes rett til å holde dyr.” 

Nå er det gjerne slik at to jurister kan lese den samme lovteksten og ha to ulike oppfattninger. Selv har styreformannen vært jurymedlem i lagmannsretten og der hadde dommer, aktor, forsvarer 1 og forsvarer 2 hver sine ulike fortolkninger av en paragraf i straffeloven. Kanskje ingen stor overraskelse.
For et borettslagsstyre blir det imidlertid vanskelig å uttale seg før en søknad foreligger.

Ulempe 
Det som imidlertid er klart, er at i de tilfeller hvor godkjennelse til dyrehold blir gitt, så er det fortsatt krav om at dyreholdet ikke må være til ulempe for de andre beboerne. Da man jo spørre seg om hva som er til ulempe. Her er det også helt sikkert mulig å finne argumentasjon for flere synspunkter. Engelschiøn har i sin artikkel råd om hvordan unngå ulempe som i bunn og grunn er gode ordens tips for hunde- og katteeiere.

Tidligere praksis 
Siden 2005 har styret behandlet fire saker om dyrehold. Alle har vært om hund og alle har endt opp med å bli godkjent, dog ikke uten motstand. Av disse er det kun en som fortsatt har hund. To av disse søknadene ble innvilget ganske raskt. Den ene var en ung, liten hund av typen Bichon havanais og oppholdet var veldig kortvarig (1 mnd). Den andre søknaden gjaldt en Labrador Retriver. Eier ble tildelt denne hunden gjennom førerhundskolen og skulle være forvert for denne. Dette var også midlertidig, men med et noe lengre perspektiv (halvannet år). Styret har ikke mottatt klager etter at godkjennelsene ble gitt.

For deg som er beboer 
Hvis du ønsker dyrehold, send en søknad til styret på styret@sandefjordgata3.no. Begrunn søknaden med din gode grunn, fortell oss hva slags dyr det er osv. Du kan med fordel undersøke holdningen til naboene på forhånd. Det er de som vil klage til styret i etterkant hvis de anser dyreholdet ditt som en ulempe.

For deg som er kjøper 
Hvis mulig legg inn bud med forbehold om godkjennelse av dyrehold. Er det få interesserte vil selger kanskje akseptere dette. Hvis man kommer i en situasjon hvor et kjøp avhenger av å vite med sikkerhet om dyreholdet vil bli godkjent, kan det søkes styret på forhånd. Styret vil gjøre så langt det er praktisk mulig å behandle søknaden innen rimelig tid. Noen løfter om svartid kan imidlertid ikke bli gitt. I en presset situasjon kan kjøper bli nødt til å legge inn et bud uten forbehold og uten en avklaring på om styret vil gi godkjennelse eller ikke.