Vaskeri-booking

Barnevogner

Oppbevaring av barnevogner
På grunn av brannfaren, skal ikke barnevogner plasseres i oppgangene.

Barnevogner må enten plassers i egen leilighet, under kjellertrappa eller i en av barnevogngarasjene.

De som vil låne en av barnevogngarasjene må skrive under på en avtale med borettslaget. Vilkårene fremkommer nedenfor.


Retningslinjer for leie av barnevogngarasjer

1. Vilkår for utleie 
a. Den som ønsker å leie må skrive under på en avtale med borettslaget.
b. Depositum for leien er null kroner.
c. Årlig leiesum er null kroner.

2. Hvem som kan leie 
a. Leietaker må bo i borettslaget.
b. Borettslaget prioriterer utleie av barnevogngarasjer til de med barn under tre år.

3. Venteliste 

a. Dersom flere etterspør barnevogngarasje enn det er ledige, opprettes en venteliste.
b. Dersom ingen står på venteliste, kan leien forlenges inntil barnet er fire år.

4. Oppsigelse av avtalen 
a. Avtalen utløper uten påkrevd handling fra borettslaget når til-datoen i avtalen er passert.
b. Borettslaget kan si opp avtalen med to ukers varsel dersom:
     i. det står en på venteliste og leietakers barn har fylt tre år.
     ii. bruken av fellesareal skal endres for en kortere eller lengre periode.
c. Avtalen utløper uansett dersom man flytter fra borettslaget.

5. Leietakers plikter 
a. Leietaker plikter å behandle barnevogngarasjen med aktsomhet.
b. Leietaker er ansvarlig for innvendig renhold av garasjen.
c. Kostnader for eventuelle skader utover normal bruk, belastes leietaker.
d. Leietaker er selv ansvarlig for forsvarlig låsing av barnevogngarasjen.
e. All bruk av barnevogngarasjen skjer på leietakers egen risiko og ansvar.

6. Urettmessig bruk 
a. Ingen må bruke barnevogngarasjene uten gyldig avtale med borettslaget.
b. Ved urettmessig bruk har borettslaget rett til å åpne barnevogngarasjen og kaste eventuelle gjenværende gjenstander. Kostnadene for slik utrydding kan belastes leietaker eller den person som urettmessig har benyttet barnevogngarasjen.